Algemene voorwaarden Brand Bandit

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen Brand Bandit en opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.
1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds de bij Brand Bandit werkzame personen en de door Brand Bandit ingeschakelde derden.

1.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2. OFFERTES

2.1. Alle offertes van Brand Bandit zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Brand Bandit worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Brand Bandit enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
2.2. Indien Opdrachtgever niet binnen twee (2) maanden na ontvangst van een offerte van Brand Bandit een opdracht plaatst, kan Brand Bandit de aan de offerte verbonden kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Brand Bandit schriftelijk, per e-mail, fax, digitaal bericht of anderszins heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien Brand Bandit het mondelinge akkoord van Opdrachtgever schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail heeft bevestigd.
3.2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Brand Bandit met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Brand Bandit redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

4. UITVOERING OVEREENKOMST

4.1. Tenzij anders overeengekomen, staat het Brand Bandit vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen. Op Brand Bandit rust een inspanningsverplichting en derhalve niet een resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, brengt niet de verplichting met zich voor Brand Bandit om de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
4.2. Ingeval een overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen is Brand Bandit niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.
4.3. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen kan Brand Bandit de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. VERGOEDINGEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele administratiekosten, transport- en verzendkosten en andere heffingen.
5.2. Tenzij anders overeengekomen, zal het door Brand Bandit in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal voor Opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met de gebruikelijke uurtarieven van Brand Bandit.
5.3. Tenzij anders overeengekomen, kan Brand Bandit steeds 50% van de overeengekomen vergoeding direct na totstandkoming van de overeenkomst factureren en het resterende bedrag na uitvoering daarvan. Het staat Brand Bandit vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.
5.4. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen achtentwintig (28) dagen na factuurdatum.
5.5. Indien Brand Bandit bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.
5.6. Na het verstrijken van de in artikel 5.4 genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Brand Bandit op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand over het nog uitstaande bedrag. 5.7. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Brand Bandit gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever, welke kosten ten minste 10% van het verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 250,-.
5.8. Brand Bandit is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden en voorts is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat Brand Bandit Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, onverminderd het recht van Brand Bandit op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
5.9. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door Brand Bandit gestelde redelijke termijn is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen. 5.10. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.
5.11. Indien op enig moment bij Brand Bandit gerede twijfel ontstaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever is Brand Bandit gerechtigd, alvorens (verder) te (laten) presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van een deel of het geheel van de overeengekomen vergoeding en/of een andere vorm van zekerheidstelling plaatsvindt.
5.12. Indien Opdrachtgever een opdracht of overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle overeengekomen vergoedingen en andere vorderingen van Brand Bandit op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar naar de administratiegegevens van Brand Bandit, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

6. LEVERINGSTERMIJNEN

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal. 6.2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is Brand Bandit generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

6.3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Brand Bandit het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

7. WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

7.1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Brand Bandit met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Brand Bandit redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.
7.2. Na een wijziging kan Brand Bandit de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden echter als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan
ook niet als zodanig te worden gemeld. 7.3. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door Brand Bandit mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.
8.2. De toetsing van het door Brand Bandit ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt en het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.3. Opdrachtgever is gehouden om Brand Bandit te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden als bedoeld in artikel 13.3 en andere omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Brand Bandit ten behoeve van Opdrachtgever
te verrichten (hoeveelheid) Werkzaamheden, waaronder begrepen het verlagen van het budget van Opdrachtgever ten behoeve van diens communicatiebelangen.

9. MATERIALEN

9.1. De door of namens Brand Bandit geleverde materialen blijven te allen tijde eigendom van Brand Bandit, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Brand Bandit ter beschikking hebben gesteld.
9.2. Opdrachtgever zal de door of namens Brand Bandit ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en -voor zover het geen digitale bestanden betreft direct na gebruik dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren. Opdrachtgever zal de door of namens Brand Bandit geleverde digitale bestanden onmiddellijk na het voltooien van de overeenkomst vernietigen.

9.3. In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen van) het door Brand Bandit geleverde materiaal is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan Brand Bandit te vergoeden.
9.4. Brand Bandit zal de door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en -voor zover het geen digitale bestanden betreft deze materialen na gebruik op verzoek van Opdrachtgever retourneren. 9.5. Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHTEN

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van Brand Bandit dan wel de door haar ingeschakelde derden berusten bij Brand Bandit respectievelijk deze derden.
10.2. Opdrachtgever mag het door Brand Bandit geleverde en door Opdrachtgever geselecteerde materiaal uitsluitend gebruiken zoals schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om van het door Brand Bandit geleverde en het door Opdrachtgever geselecteerde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet- exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt. Ten aanzien van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein zoals overeengekomen en indien niets is overeengekomen slechts op het domein waarop deze website het eerst is gebruikt. Voorts geldt voor websites niet de beperking van eenmalig gebruik. Opdrachtgever zal geen beroep doen op artikel 8 Auteurswet. Eventuele uitbreiding van de gebruiksrechten naar een groter gebied, een langere termijn of een ander soort gebruik, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

10.3. Indien Brand Bandit toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Brand Bandit.
10.4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Brand Bandit geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

10.5. Het staat Brand Bandit vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. Brand Bandit en de derden wiens materialen Brand Bandit heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.
10.6. Indien Opdrachtgever dan wel derden ten behoeve van wie Brand Bandit het materiaal heeft geleverd het door Brand Bandit geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd volgens de standaardtarieven van Brand Bandit.

10.7. Indien Brand Bandit ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door Brand Bandit wordt uitgevoerd.
10.8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand Bandit zal Opdrachtgever de door Brand Bandit geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, pay-offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.

10.9. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Brand Bandit gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van het werk tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

11. KLACHTEN

11.1. Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van Brand Bandit moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Brand Bandit worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.
11.2. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.
11.3. Indien een klacht naar het oordeel van Brand Bandit gegrond is, zal Opdrachtgever Brand Bandit in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn deze klacht te verhelpen.
11.4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Brand Bandit beslissend.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1. De totale aansprakelijkheid van Brand Bandit voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Brand Bandit heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Brand Bandit is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Brand Bandit. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Brand Bandit komen te vervallen na het verstrijken van een periode van twaalf (12) maanden na het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.

12.2. Aansprakelijkheid van Brand Bandit voor schade aan door Opdrachtgever aan Brand Bandit verstrekte materialen en voor schade anders
dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Brand Bandit geleverde materialen.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart Brand Bandit tegen aanspraken van derden.

13. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

13.1. Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden diens (betalings)verplichtingen jegens de Brand Bandit na te komen als ware van opzegging geen sprake. 13.2. De honorering van de Brand Bandit gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan

het 1/12 deel van het bedrag dat de Brand Bandit aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.
13.3. Brand Bandit is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, dus zonder ingebrekestelling of verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet, surseance van betaling aanvraagt of tekortschiet in enige verplichting jegens Brand Bandit. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Brand Bandit heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

14. OVERNAMEVERBOD

14.1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar na het verrichten van de laatste werkzaamheden is het Opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van Brand Bandit die op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst te nemen of anderszins voor zich, dan wel aan opdrachtgever gelieerde personen of ondernemingen, te laten werken, op straffe van
een onmiddellijk opeisbare boete, bestaande uit de vergoeding die Brand Bandit van Opdrachtgever heeft ontvangen in de drie (3) maanden voorafgaand aan het moment van in dienst nemen of anderszins betrokken laten zijn, dan wel, in het geval de samenwerking tussen Brand Bandit en Opdrachtgever reeds is beëindigd, het moment van beëindiging, onverminderd het recht van Brand Bandit om haar daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

15. OVERMACHT

15.1. Indien Brand Bandit door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.

15.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers of door Brand Bandit ingeschakelde derden.

16. OVERIGE BEPALINGEN

16.1. Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Brand Bandit, zijn de betreffende voorwaarden en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de rechtsverhouding tussen partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding tussen partijen de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.
16.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming staat het partijen niet vrij om rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.
16.3. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Brand Bandit en Opdrachtgever gesloten overeenkomst
te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q. Vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
16.4. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
16.5. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
16.6. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contact

Jos Schoonis
+31(0)6 30 81 01 42
jos@brandbandit.nl

VISITING ADDRESS
Batjanstraat 11
1094 RC Amsterdam
The Netherlands
Route

MAILING ADDRESS
Faas Wilkesstraat 99D
1095 MD Amsterdam
The Netherlands