Privacyverklaring Brand Bandit

Algemeen

Brand Bandit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Adres: Faas Wilkesstraat 99D, 1095 MD Amsterdam
Website: brandbandit.nl
Telefoon: +31 (0)6 30 81 01 42
Mail: jos@brandbandit.nl

Functionaris gegevensbescherming van Brand Bandit is Jos Schoonis. Hij is te bereiken via bovenstaand mailadres.

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Brand Bandit verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens

Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
IP-adres
Geslacht

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ DE GEGEVENS

Brand Bandit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van betalingen
Verzenden van nieuwsbrieven, tips en e-mails
Informeren van relaties en klanten

Organiseren van bijeenkomsten
Verkoop van producten
Aanbieden en uitvoeren van diensten
Om jou te kunnen bezoeken, bellen, mailen of op een andere manier bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • Om goederen en diensten bij je af te leveren of te verrichten
Het maken van overzichten en back-ups

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Brand Bandit neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brand Bandit) tussen zit. Brand Bandit gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MacOS (Apple), Windows (microsoft), Online software van de Rabobank voor internet bankieren, EAT en OX van internetpovider De Heeg, WordPress en Autorespond.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Brand Bandit bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal zeven jaar na einde project voor de volgende categorieën persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens

Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
IP-adres
Geslacht

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Brand Bandit verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brand Bandit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES (OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN) DIE WIJ GEBRUIKEN

Brand Bandit gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van jouw browser verwijderen. Vooralsnog behouden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van trackingspixels voor marketingdoeleinden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brand Bandit en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie
of verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jos@brandbandit.nl. Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je
een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Brand Bandit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Brand Bandit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jos Schoonis van Brand Bandit via jos@brandbandit.nl. Als je ons een nuttige verbetering in het GDPR/AVG-doolhof aan de hand doet, zijn die altijd welkom.

Contact

Jos Schoonis
+31(0)6 30 81 01 42
jos@brandbandit.nl

VISITING ADDRESS
Batjanstraat 11
1094 RC Amsterdam
The Netherlands
Route

MAILING ADDRESS
Faas Wilkesstraat 99D
1095 MD Amsterdam
The Netherlands